global html

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2023

Thứ ba - 28/02/2023 10:11
CHUYÊN ĐỀ 2023" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân"

           Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/CB PGD, ngày 9/2/2023 của chi bộ phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Điện Biên phủ  về quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chi bộ trường MN Nam Thanh xây dựng kế hoạch chuyên đề 2023  với những nội dung cụ thể như sau

        I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1.     Mục đích                                                

          Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về nhũng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hoá, con người thành phố Điện Biên Phủ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới.  Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ trong việc học tập Chuyên đề năm 2023.

         2. Yêu cầu

  Xác định rõ phương thức, nội dung, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thế cho từng cá nhân và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

        III. Đăng ký nội dung đột phá học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Cá nhân căn cứ vào năng lực, nội dung nhiệm vụ trọng tâm  theo vị trí việc làm   Đăng ký nội dung việc làm theo Bác chuyên đề 2023 và xây dựng kế hoạch

     Chi ủy Chi bộ theo dõi việc thực hiện đăng ký của cán bộ, đảng viên trong cơ quan (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

          6. Công tác tuyên truyền

            Chuyên đề năm 2023; tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị; phê bình những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 cần gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Thành phố; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  Đấy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đê “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biên, đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025.

         7. Xây dựng   chuyên đề trong năm 
+ Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;   ( Tháng 1-2/2023)

    + Thực hiện chuẩn mực đạo đức; văn hóa trong lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ( Tháng 3-4)

      + Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và từng cấp ủy viên;   ( Tháng 5-6)

    + Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp uỷ, chi bộ, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; ( Tháng 7-8)

     + Tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và hệ thống giáo dục;  ( Tháng 9-10)

 + Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ( Tháng 11-12)

8. Công tác kiểm tra, giám sát

         - Tổ chức theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các cá nhân; nghiêm cấm việc gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, nói xấu kéo bè kết phái  ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục văn hóa nhà trường (Thời gian:, thực hiện trong cả năm 2023) 

Thời gian thưc hiện:    ( trong năm 2023)       

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Chi bộ trường MN Nam Thanh  xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa  6 XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.  Hàng tháng có nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn  với nhiệm vụ cụ thể

               Các đảng viên trong Chi bộ căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ trường MN Nam Thanh.  Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa , sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”./.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy phường NT;                                                                               TM/ CHI BỘ

-          Các đồng chí ĐV;                                                                                           BÍ THƯ

-         Lưu Thực hiện.

 

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Nhàn

Tác giả bài viết: Cấp ủy chi bộ trường Mn Nam Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây