global html

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chín

Thứ sáu - 13/05/2022 09:22
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định quy trình tiếp công dân;
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           1. Mục đích      
             - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo nhằm chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giáo dục tại đơn vị, góp phần giữ vững kỷ cương, tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ.
         - Kiện toàn tổ chức, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn công dân nhằm nâng cao hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, viên chức phụ trách công tác tiếp công dân và tham mưu xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo.
           - Thông qua công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; kiến nghị, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
         2. Yêu cầu
          - Việc tổ chức tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo đúng Quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;
         - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo; gắn việc tiếp công dân với việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với đơn vị; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại đơn vị theo thẩm quyền;
         - Đơn giản hoá thủ tục, khắc phục những tồn tại bất cập trong công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại, tố cáo hiện nay. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, có những việc làm vi phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo.
                 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
              1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
          - Xây dựng quy chế, nội quy tiếp công dân và niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân để công chức tiếp công dân và công dân đến khiếu nại, tố cáo thực hiện; phân công viên chức có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, chính sách của Nhà nước về giáo dục làm công tác tiếp công dân về thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người học theo quy định của Điều lệ trường mầm non…, tham mưu xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng điều kiện cho công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo.
         - Tổ chức tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan.
         - Tăng cường kiểm tra hoạt động tiếp công dân, trách nhiệm của viên chức làm công tác tiếp công dân trong việc thực hiện công tác tiếp công dân và  tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để có biện pháp chấn   chỉnh những tồn tại, yếu kém; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi,  vi phạm (nếu có).
          2. Kiện toàn tổ chức, hoạt động tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo
      - Trường mầm non Nam Thanh tổ chức tiếp công dân tại đơn vị (phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng,  Y tế,  GVCN tiếp công dân tại văn phòng nhà trường); ;
         - Việc tiếp dân được thể chế hoá bằng quy chế, nội quy tiếp công dân, đảm bảo công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Pháp luật;
           - Việc tiếp công dân phải gắn với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thường xuyên phối hợp công tác, tăng cường trao đổi thông tin để hoạt động tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo có hiệu quả;
         - Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với Phòng GD&ĐT,  theo quy định.
       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ phận tiếp công dân và ý thức chấp hành pháp luật của công dân.
           3. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo
         - Viên chức được phân công tiếp dân và tham mưu xử lý kiến nghị phản ánh khiếu nại, tố cáo phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, khách quan, công tâm; có tác phong gần gũi quần chúng, am hiểu tâm lý; có kiến thức quản lý Nhà nước và kiến thức pháp luật;
        - Triển khai có hiệu quả các giải pháp, chống tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong đơn vị;
           - Tập trung triển khai và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử; tăng cường công khai minh bạch, dân chủ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đúng quy định; tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng;
          - Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng.
         III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
            - Triển khai kế hoạch công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại, tố cáo trong đơn vị; chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật;
          - Niêm yết quy chế, nội quy, quyết định phân công công chức tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo; quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của Lãnh đạo, của viên chức tiếp công dân và tham mưu xử lý kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo;
         - Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của Pháp luật;
          - Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị phản ánh, góp ý về những vấn đề liên quan, đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết;
         - Mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung công dân trình bày; tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
           IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
        1. Lãnh đạo nhà  trường và nhân viênY Tế ( văn thư)
          - Lãnh đạo nhà trường và nhân viên văn thư thực hiện tiếp công dân theo thời gian quy định tại nội quy tiếp công dân của nhà trường.
Ngoài ra Lãnh đạo sẽ thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định tại khoản 3. Điều 18. Luật Tiếp công dân năm 2013.
          2. Đối với Công đoàn cơ sở
          Phối hợp với hiệu trưởng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra đôn đốc công đoàn viên trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo.
         Trên đây là Kế hoạch tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo năm 2020 của trường mầm non Nam Thanh. Đề nghị toàn thể viên chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện ./.
                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                    ( ĐÃ KY )
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban  tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo
             năm học 2021-2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Căn cứ Điều 10 Điều lệ trường mầm non ban hành theo thông tư 52/2020 TT-BGD ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định  nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định quy trình tiếp công dân;
          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021;Trường mầm non Nam Thanh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo năm học 2021- 2022.
 Xét đề nghị của tổ chuyên môn,
                                                     QUYẾT ĐỊNH:
        Điều 1. Nay thành lập và phân công nhiệm vụ  Ban  tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo  năm học 2021-2022  (có tên trong danh sách đính kèm)
         Điều 2. Ban tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ  xây dựng  quy chế hoạt động, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dân chủ tại  cơ sở  theo quy định của  quy chế  năm học 2021-2022
    Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu VP.
                                                                                    
                                                                                                                                        Nguyễn Thị Nhàn
DANH SÁCH BAN TIÊP CÔNG DÂN
(Kèm theo Quyết định số..  /QĐ-TMNNT  ngày... tháng ...năm 2021)
 
 
 
 
TT                      TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Nhàn Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Trịnh Thị Hòa Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Lưu thị Huyền Văn  thư Uỷ viên
4 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên-TBTTND Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên-TPCM Ủy viên
 
                                                                                                Danh sách trên gồm 5 đ/c
 
 
 


 
 Từ khóa: Ban giám Hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì khi đưa con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,130
  • Tháng hiện tại13,607
  • Tổng lượt truy cập374,119
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây