global html

kê hoạch thi đua trường mầm non Nam Thanh năm 2020

Thứ sáu - 13/03/2020 18:43
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-PGD& ĐT ngày 03/03/2020 của phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Điện Biên phủ về triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 cua trường mầm non Nam Thanh; Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau:
kê hoạch thi đua trường mầm non Nam Thanh  năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU      
1. Mục đích
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng kê hoạch nhiệm vụ phát triển giáo dục
- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được,  Làm  tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân, nhân điển hình tiên tiến trong tập thể nhà trường
2. Yêu cầu
 Nâng cao hơn nữa nhận thức của CB, GV, CNV trong nhà trường về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng.  Quán triệt sâu rộng trong các tổ chuyên môn của nhà trường về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn  trong năm .
Phát động các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, theo các chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên phong trào thi đua và chọn nhân tố tiêu biểu xứng đáng tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
    
TT Nội dung nhiệm vụ chủ yếu Đối tượng thực hiện Thời gian Điều chỉnh
  1.  
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020   Ban thi đua Tháng 1/2020  
2 Sơ kết khối thi đua khối mầm non năm học 2019-2020, đè ra nhiệm vụ thi đua  cuối năm học  TBTĐ Tháng 1/2020  
3  Xây dựng kế hoạch thi đua năm 2020 và triển khai thực hiện trong nhà trường Báo cáo Tháng 2/2020  
4 Thi đua lập thành tích chào mừng  Đảng Cộng sản Việt nam;
Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 45 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 1/5;66 năm Chiến thắng Điện biên phủ và 130 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 
CBGV-CNV Tháng 3-4-5/2020  
5 Chấm điểm và công nhân SK cho CBGV nhà trường TTCM- BGH Tháng 4/2020  
6 Đề nghị gửi sáng kiến cấp TP đối với các đ/c khen cao CSTĐ năm học 2019-2020 BGH Tháng 5/2020  
7 Báo cáo công tác thi đua và tham gia chấm điểm theo khối, gủi khối thi đua theo các tiêu chí Ban thi Đua Tháng 5/2020  
8 Tổ chức bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của các tổ chuyên môn
Báo cáo gửi danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2019-2020
TTCM- BGH Tháng 5/2020  
9 Hoàn thiện hồ sơ cấp trường gửi TP      
10 Tham gia các hoạt động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng  các cấp CBGV-CNV Tháng 5/2020  
11 Hướng dẫn các tổ chuyên môn đăng ký các danh hiệu thi đua 2020-2021 BGH Tháng 8-9/2020  
12 Nhà trường tổng hợp  đăng ký thi đua năm học 2020-2021 đối với các cá nhân và tập thể BGH Tháng 9/2020  
13  Ký kết thi đua
Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2020-2021
TTCM-BGH Tháng 10/2020  
14 Ban hành Kế hoạch công tác TĐKT năm 2020-2021. Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" chào mừng  Đại hội Đảng các cấp Ban thi đua Tháng 11/2020  
 
     III. MÔT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền
         Nhà trường đã làm tốt các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui quy chế của đơn vị trường học; kịp thời triển khai tới toàn thể CBGVNV trong nhà trường về kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền phổ biến về Luật thi đua khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
           Chú trọng đến công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động như treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, làm trang tuyên truyền, bảng tin hàng ngày tuyên truyền về các cuộc vận động, các phong trào thi đua, về các nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ để giáo viên và phụ huynh cùng phối hợp hưởng ứng thực hiện.
          Tổ chức cho CBGVNV đăng ký và ký cam kết thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo về việc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao ý thức trách nhiệm cho mỗi thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được đảm nhận.
Thường xuyên bồi dưỡng giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức một cách sâu sắc về tấm gương rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của Hồ Chí Minh để từ đó học tập và đóng góp công sức của mình vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.
2. Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Điện Biên lânf thứ XIV; Chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ 5; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN; 75 năm Quốc khánh Nước CHXHXCNVN; và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Thực hiện các phong trào của ngành
              Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung:
            - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết
            - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu nội dung của phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học". Đưa nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường.
          - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lu­­ợng trong và ngoài nhà truờng.
          - Xây dựng môi tr­­uờng giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng nhà tr­­uờng và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
          - Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo trong giảng dạy một cách phù hợp và có hiệu quả của giáo viên.
          - Tăng c­­uờng bổ sung, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.
- Chỉ đạo việc tích hợp các chuyên để đã và đang thực hiện vào các hoạt động trong ngày thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh tích hợp nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của địa phương vào hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp, của trường và yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non.
          - Tổ chức trồng thêm các cây xanh tạo bóng mát, thường xuyên cắt tỉa, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo tr­­uờng luôn xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện với học sinh.
         - Tư vấn cho giáo viên trang trí lớp học phù hợp theo từng chủ đề, đẹp, hấp dẫn trẻ; bố trí sắp xếp các góc chơi khoa học, hợp lý giúp trẻ dễ lấy và dễ tìm; bố trí lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh. Môi trường trong và ngoài nhóm, lớp luôn được đổi mới đảm bảo tiêu chí mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
           - Lồng ghép giáo dục bình đẳng giới trong xây dựng kế hoạch, hội họp và các hoạt động giáo dục trẻ.
           - Đẩy mạnh công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho CBGVNV trong quản lý, giảng dạy.
            4. Đổi mới công tác nâng cao hiệu qua chất lượng công tác thi đua khen thưởng
         - Chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt năm 2020 có hiệu quả, thực hiện khen thưởng đúng Quy chế thi đua, khen thưởng  của luật thi đua khen thưởng và các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;
- Phối hợp với các tổ chức thi đua trong nhà trường; Khối thi đua  ngành học  tổ chức thực hiện thi đua theo kế hoạch đề ra;
- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác giới thiệu và tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của nhà trường.
            5.Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên môn…
           Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non, chú trọng đến các văn bản liên quan  đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và trẻ em... thường xuyên vận động, giáo dục CBGVNV nhà trường sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, ké hoạch chủ nhiêm của  giáo viên phù hợp và có tính khả thi cao.
         Duy trì tốt nề nếp của các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch chuyên đề, quy chế chuyên môn phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của lớp, của trường.
         Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nghiêm túc thực hiện Chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
         Tổ chức tốt hội thi GVDG cấp trường của cô và hội thi Bé khỏe bé ngoan;
          Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của các nhà trường được quan tâm và đầu tư đúng mức, đặc đã làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
6. Biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt các cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên là yêu nghề, mến trẻ, cô giáo như mẹ hiền; chăm sóc, dạy dỗ các cháu ân cần, chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ; biết tiết chế, điều chỉnh từ tác phong, lời nói đến cử chỉ phù hợp đối với trẻ.
Thực hiện tốt cuộc vận động xã hội hoá giáo dục và dân chủ hoá trường học, tuyên truyền vận động mọi người thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục và có trách nhiệm với công việc được giao. Tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm để công đoàn viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác cũng như nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
          IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua của ngành, nhà trường chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020 gắn với đặc thù  của  nhà trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá các danh hiệu thi đua, bình xét khen thưởng kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã đề ra.


 
Nơi nhận:
- PGD TP ĐBP
- TTCM
- Lưu Wbe nhà trường
 
                  TM. BAN GIÁM HIỆU
                    HIỆU TRƯỞNG
 
                     (đã ký)
 
                          Nguyễn Thị Nhàn
 
 

Tác giả bài viết: Ban thi đua nhà trường

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây